Partneři


Naše činnost je v souladu s prioritami a strategickými záměry Jihomoravského kraje v oblasti vzdělávání.

V součinnosti s Krajským úřadem Jihomoravského kraje – odborem školství 

  • provozujeme portál jihomoravského školství – www.jmskoly.cz
  • realizujeme vzdělávací programy zaměřené na širokou škálu oblastí (řízení škol a školských zařízení, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, podpora zdraví a zdravého životního stylu, PO a BOZP aj.)
  • technicky zabezpečujeme, organizujeme a odborně zajišťujeme pořádání okresních soutěží a olympiád pro žáky
  • organizujeme Veletrhy vzdělávání
  • realizujeme vlastní projekty, v rámci nichž spolupracujeme s mnoha českými i zahraničními školami a institucemi

 

Školy a pedagogové v celém Jihomoravském kraji

Spolupracujeme se školami a pedagogy z celého Jihomoravského kraje. Reagujeme na jejich potřeby, poskytujeme další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a nabízíme školám podporu v mnoha oblastech jejich chodu (zpracování mzdové a účetní agendy, podpora v oblasti IT, distribuce učebnic, organizace školních výletů, opravy elektrotechniky, ladění pian, evidence volných míst na školách). Jsme úspěšnými řešiteli projektů financovaných z evropských fondů i z národních dotačních titulů, v nichž jsou školy a pedagogové našimi spolupracujícími partnery.

 

Krajské vzdělávací organizace v celé ČR

Jsme v kontaktu s podobnými vzdělávacími organizacemi v jednotlivých krajích ČR. Účastníme se pravidelných pracovních setkání se vzájemnou výměnou zkušeností. Spolupracujeme na národních projektech a postupech v oblasti DVPP.
 

Lužánky – středisko volného času

je organizace pořádající kroužky, tábory a další akce pro děti, mladé lidi i dospělé. Posláním Lužánek – střediska volného času je inspirovat, motivovat a poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka. S Lužánky – SVČ spolupracujeme také v rámci našich projektů.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

je organizací, která od svého založení v roce 1991 nabízí ekologické výukové programy školám a poskytuje zázemí pro kroužky a kluby. Za dobu své existence Lipka žádné ze svých vzdělávacích programů neopustila – všechny v mnohem větším objemu pokračují dodnes. Navíc se Lipka stala tvůrcem "Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje" a realizuje řadu jeho úkolů. Je koordinátorem tvorby sítě jihomoravských ekologických poraden, několika školních ekologických projektů a pořádá řadu osvětových akcí pro veřejnost.

Jihomoravské inovační centrum

JIC je organizací, která podporuje podnikatele a stará se o rozvoj inovačního ekosystému. Každý rok podpoří přibližně stovku majitelů firem z jižní Moravy, od začínajících podnikatelů s novými nápady až po zavedené společnosti. 

JCMM​, z. s. p. o.

je zaměřena na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu, jehož cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji. Poskytuje také veřejnosti služby týkající se kariérového poradenství. S JCMM spolupracujeme také v rámci našeho projektu EduStem.

Expertní komora kariérového poradenství, z.s.

je nezávislou platformou, která se angažuje v oblasti kariérového poradenství. Jejím cílem je podpora systémového rozvoje kariérového poradenství v ČR, uplatnění již existující expertízy a přenos inovací ze zahraničí, včetně prosazování jednotných standardů kvality kariérového poradenství směrem k poskytovatelům na všech úrovních (lokální, regionální, národní a institucionální) v České republice.

Elixír do škol

Elixír do škol vytváří podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií. Usiluje o to, aby se trvalé kolegiální vzdělávání učitelů stalo přirozenou součástí vzdělávacího systému a aby škola pedagogy i žáky bavila a s radostí poznávali a učili (se). Podporuje kantory, kteří mají chuť učit poutavou formou, a ve svých regionálních centrech jim poskytuje bezpečné prostředí pro vzájemné setkávání, debaty a sdílení inspirace.

EKS, z. s.

je vzdělávací a poradenská organizace, která usiluje o to, aby lidé byli v práci spokojení. Věnuje se kariérovému poradenství a rozvíjí tak jednotlivce i celé týmy. Klientům pomáhá najít to správné povolání, v němž by se cítili naplnění. Organizace podporuje v tom, aby vytvořily pracovní prostředí, kde se všichni cítí dobře.

DofE

je programem pro všechny ve věku od 14 do 24 let založený na neformálním vzdělávání, formou zážitkové pedagogiky. Jedná se o program osobního rozvoje, který je možné plnit kdekoli v České republice.  Program může poskytovat základní i střední škola, univerzita, nezisková organizace, dětský domov, sportovní klub, středisko volného času, obec i další instituce pracující s mládeží. 

Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z.s.

je spolkem, který na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružuje ředitele vzdělávacích institucí, které jsou zřizovány jednotlivými kraji ČR za účelem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších cílových skupin v oblasti vzdělávání dospělých. Jeho posláním je chránit zájmy těchto institucí v rámci ČR, přispívat k rozvoji a zvyšování kvality dalšího vzdělávání dospělých v rámci jejich celoživotního vzdělávání a přispívat k plnění úkolů a cílů vyšších územních samosprávných celků v oblasti regionálního školství stanovených krajskými dlouhodobými záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v jednotlivých krajích ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MŠMT je dohlížitelem našich služeb. Dohlíží na kvalitu našich vzdělávacích aktivit prostřednictvím akreditací vzdělávacích programů a kvalifikačních studií. Naše činnost je v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty MŠMT a respektuje vždy aktuální dlouhodobý záměr v oblasti vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.