Odborná kvalifikace učitele základní a střední školy po novele zákona o pedagogických pracovnících

radka_vzdelavani

 

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění novely publikované pod č. 183/2023 Sb. s účinností od 1. září 2023 přinesla celou řadu změn do úpravy předpokladů pedagogických pracovníků. Na tomto místě se budeme především věnovat změnám v odborné kvalifikaci učitelů základních a středních škol.

 

Učitel prvního stupně základní školy má odbornou kvalifikaci upravenu v ustanovení § 7. Učitelé s vysokoškolským magisterským stupněm vzdělání odborně kvalifikovaní pro jiný druh školy, školského zařízení, nebo pro druhý stupeň základní školy si musí doplnit kvalifikaci studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na přípravu učitelů prvního stupně základní školy. Odborně kvalifikovanými pro výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy jsou učitelé odborně kvalifikovaní pro výuku v základních uměleckých školách. Tyto předměty mohou učit i absolventi magisterského studijního programu v oblasti umění s umělecko-pedagogickým zaměřením.

 

Na prvním stupni základní školy mohou vyučovat tělesnou výchovu, hudební výchovu nebo výtvarnou výchovu odborně kvalifikovaní učitelé těchto předmětů na druhém stupni základní školy bez potřeby doplnit si odbornou kvalifikaci.

 

Malotřídní základní školy přivítaly změnu, která umožňuje vychovatelce, která absolvovala vysokoškolský studijní program (stačí i bakalář), učit předměty tělovýchovného nebo uměleckého zaměření.

 

Učitelé cizích jazyků odborně kvalifikovaní pro výuku v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky jsou odborně kvalifikovaní vyučovat cizí jazyk na obou stupních základní školy, na střední škole i na vyšší odborné škole.

 

Odborně kvalifikovaní učit na prvním stupni základní školy jsou i učitelé absolventi magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřeného na speciální pedagogiku pro učitele, nebo absolvovali pouze obor speciální pedagogika a doplnili si odbornou kvalifikaci studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na přípravu učitelů prvního stupně základní školy.

 

Tato odbornost je vyžadována pro učitele prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tímto získává odbornou kvalifikaci. Dále si odbornou kvalifikaci pro výuku v těchto třídách nebo školách splní učitel odborně kvalifikovaný pro výuku v běžné třídě a doplní si vzdělání vysokoškolským studiem v oblasti pedagogických věd zaměřeným na speciální pedagogiku, nebo studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na speciálně pedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo na získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga.

 

Významnou novinkou je ustanovení § 7a, které upravuje společné způsoby získání odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy. Odstranil se nerovný přístup k učitelům všeobecně vzdělávacích předmětů základních a středních škol. Učitelé kvalifikovaní pro výuku na druhém stupni základní školy mohli učit pouze na nižším stupni víceletého gymnázia. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole mohli kvalifikovaně učit všechny předměty na druhém stupni základní školy.  

 

Vysoké školy v současnosti nabízí vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů střední školy.

 

Odbornou kvalifikaci mohou učitelé odborně kvalifikovaní pro první stupeň základní školy získat i studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy.

 

Uplatnění najdou i vysokoškolsky vzdělaní absolventi magisterských studijních programů, studijních oborů, jejichž zaměření odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Odbornost získají, pokud si doplní v bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd studium zaměřené na přípravu učitelů praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy, nebo budou studovat pedagogiku podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a). Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy je obsahově zaměřeno na pedagogiku, psychologii, obecnou didaktiku a didaktiku zaměřenou na výuku v konkrétních oborech nebo předmětech. Uskutečňuje se na vysoké škole v rámci celoživotního vzdělávání, nebo v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve spolupráci s vysokou školou realizující studijní program v oblasti vzdělávání učitelství v délce trvání alespoň 300 hodin.

 

Pro výuku výtvarné výchovy a hudební výchovy jsou zde kvalifikovaní i učitelé s odborností pro výuku v základních uměleckých školách, a jak již bylo řečeno, jsou zde kvalifikovaní i učitelé cizích jazyků s odborností učitele v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

 

Ustanovení § 8 odst. 1 zákona upravuje odbornou kvalifikaci učitele druhého stupně základní školy, který vzdělává ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Předpokladem je absolvování magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele. Pokud učitel absolvoval pouze speciální pedagogiku, ne speciální pedagogiku pro učitele, musí si odbornou kvalifikaci doplnit vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy, nebo studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a).

 

Ostatní kvalifikovaní učitelé pro práci v běžných školách a třídách získávají odbornou kvalifikaci studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na speciálně pedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo na získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga.

 

Na druhém stupni základní školy jsou i nadále odborně kvalifikovaní výkonní umělci, výtvarní umělci, učitelé uměleckých odborných předmětů a trenéři, pokud jim ředitel školy písemně uzná předpoklad odborné kvalifikace učitele předmětu druhého stupně základní školy odpovídajícího uměleckému zaměření nebo odborné kvalifikaci zaměstnance za splněný, pokud týdenní pracovní doba tohoto zaměstnance u právnické osoby vykonávající činnost školy nepřesahuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby a pokud tento zaměstnanec mimo pracovněprávní vztah k právnické osobě vykonávající činnost školy provádí umělecké výkony, vytváří umělecká díla nebo vykonává činnost, pro niž splňuje odbornou kvalifikaci pro výuku odborných uměleckých předmětů nebo trenéra. Uznání splnění předpokladu odborné kvalifikace platí pro účely tohoto zákona po dobu, po kterou zaměstnanec splňuje všechny zde uvedené podmínky. Nelze s ním tedy ukončit pracovní poměr pro neplnění odborné kvalifikace.

 

Radka Ježková

 

Učitel odborných předmětů na střední škole podle ustanovení § 9 zákona získá odbornou kvalifikaci vždy vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu. Pokud vystudoval obor odpovídající svým charakterem vyučovanému odbornému předmětu, nejjednodušším způsobem, jak získat odbornou kvalifikaci, je studium pedagogiky podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona. Postačí tedy i studium pedagogiky pro učitele v rozsahu 120 hodin.

 

U učitelů praktického vyučování je nejnižší požadovaný stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který svým charakterem odpovídá vyučovanému předmětu. Odbornou kvalifikaci si doplní opět studiem pedagogiky podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona.

                

Učitel odborného výcviku získává odbornou kvalifikaci i středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. K tomu si doplní studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona, nebo získá profesní kvalifikaci pro činnost instruktora odborného výcviku podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Pro výuku na střední škole nebo ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doplnit si odbornou kvalifikaci studiem speciální pedagogiky na vysoké škole, nebo jít cestou studia k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na speciálně pedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo na získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga.

              

Pro výuku v praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté studiem jsou kvalifikovaní absolventi magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřeného na speciální pedagogiku pro učitele nebo vzděláním podle § 7 odst. 2 – učitel prvního stupně základní školy ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo § 8 odst. 1 – učitel druhého stupně základní školy ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

I na středních školách jsou odborně kvalifikovaní pro výuku předmětů uměleckého zaměření absolventi magisterského studijního programu v oblasti umění s umělecko-pedagogickým zaměřením.

 

Své uplatnění zde najdou i výkonní umělci, výtvarní umělci, uznávaní odborníci v oboru nebo trenéři, kterým může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele předmětu střední školy odpovídajícího uměleckému nebo odbornému zaměření nebo odborné kvalifikaci zaměstnance za splněný, pokud týdenní pracovní doba tohoto zaměstnance u právnické osoby vykonávající činnost školy nepřesahuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby a pokud tento zaměstnanec mimo pracovněprávní vztah k právnické osobě vykonávající činnost školy provádí umělecké výkony, vytváří umělecká díla, vykonává činnost v oboru, v němž je uznávaným odborníkem, nebo činnost, pro niž splňuje odbornou kvalifikaci trenéra. Uznání splnění předpokladu odborné kvalifikace platí pro účely tohoto zákona po dobu, po kterou zaměstnanec splňuje všechny tyto podmínky.

 

Za nejvýznamnější změnu lze považovat nové ustanovení § 9a, které upravuje uznání splnění předpokladu odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele střední školy. Ustanovení řeší nedostatek učitelů na druhém stupni základní školy a nedostatek učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole. Ředitel může zaměstnat absolventa magisterského studijního programu, jehož zaměření odpovídá charakteru vyučovaného předmětu a písemně mu uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat

 

Absolventovi akreditovaného magisterského studijního programu, jehož zaměření odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a který vykonával souvislou praxi v oboru po dobu nejméně 5 let, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat.

 

Pro praktické vyučování využije ředitel střední školy i absolventa alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a který vykonával souvislou praxi v oboru po dobu nejméně 5 let a pro výuku odborného výcviku i absolventa alespoň středního vzdělání s výučním listem v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a který vykonával souvislou praxi v oboru po dobu nejméně 5 let. I těm může ředitel školy písemně uznat odborný předpoklad za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat.

 

Pozor na požadavek souvislé praxe, což znamená, že nebyla přerušena praxí v jiném oboru.

 

Celková doba uznání předpokladu odborné kvalifikace nesmí u téhož zaměstnance přesáhnout ani v souhrnu u více zaměstnavatelů 3 roky. Zaměstnanec před vznikem pracovního poměru sdělí řediteli školy, zda a na jakou dobu u něho dříve došlo k uznání předpokladu odborné kvalifikace.

 

Výjimka je dána i zaměstnanci, který získal vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd a současně je studentem akreditovaného magisterského studijního programu zaměřeného na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy, který navazuje na bakalářský studijní program. I v tomto případě může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy na této škole za splněný po dobu studia tohoto akreditovaného magisterského studijního programu, nejdéle však na dobu 3 let ode dne zahájení studia tohoto studijního programu.

 

Posuzování plnění předpokladu odborné kvalifikace patří mezi problematiku, která v praxi vyvolává řadu otázek. Posoudit doklady o dosaženém vzdělání není jednoduché a najít správnou cestu, jak si doplnit odbornou kvalifikaci bývá ještě těžší. Na druhou stranu je třeba ocenit terminologické zpřesnění, které novela zákona přinesla zejména v ustanovení § 22 a na to navazující novele vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 

JUDr. Hana Poláková

 

Další články