Ve škole po škole – In School After School

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008190
Trvání projektu: 06/2019–08/2021 (39 měsíců)

Popis projektu
Cíle projektu
Aktivity projektu
Výstupy projektu

Popis projektu

Projekt je zaměřený na vytvoření nových vzdělávacích programů ve spolupráci složek formálního a neformálního vzdělávání. Cílem těchto nově vzniklých programů je podpora a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání. Tyto cílové skupiny jsou v projektu zapojeny jako součást spolupracujících organizací. Proces realizace projektových aktivit prohloubí a podpoří efektivitu jejich dlouhodobé spolupráce.

 


Cíle projektu

 • Rozšíření znalostí žáků o historii města Brna, zaměření na základy práce s informacemi, s fotoaparátem, a zpracování fotografií.
 • Rozšíření znalostí žáků o přírodě v Brně, získání zkušeností s jednoduchým redakčním systémem WordPress, prezentace poznatků formou tematické fotografie, případně krátkých videí online.
 • Získávání a rozšiřování znalostí o přírodě formou vlastních osobních zážitků za pomoci nejzákladnějších vědeckých metod přizpůsobených věku účastníků.
 • Nabídnout dětem z mateřských škol nové dovednosti pomocí polytechnické výchovy.
 • Seznámit žáky školy s překladatelskou prací, prací korektora a stanovit vhodnou metodiku integrace cizího jazyka do výuky jiných předmětů včetně metodických zásady překladů a titulkování výukových materiálů.
 • Seznámit žáky školy s principem komunitního učení.
 • Využití rytmických a melodických nástrojů i lidského hlasu.
 • Stanovení metodiky využití hudebních nástrojů a zpěvu ve výše uvedených oblastech pro žáky se SVP i pro žáky běžných škol.
 • Umožnění talentovaným a mimořádně nadaným žákům přístup k moderní technice.
 • Pomoci žákům získat vztah k danému regionu, poznat jeho historii, rozvíjet hmotné i nehmotné kulturní bohatství, mezigenerační propojení, předávání, uchování tradic, rozvoj polytechnického vzdělávání.
 • Vytvoření publikace vydané jako příloha místního zpravodaje obce, seznámení s tvorbou tiskovin.

Kontaktní osoby

 • Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka, tel: +420 543 426 011, e-mail: reditelka@vim-jmk.cz
 • Mgr. Hana Knapová, manažer projektu, tel: +420 543 426 026, e-mail: knapova@vim-jmk.cz