Školní poradenská pracoviště

p. Ježková

 

Ředitelé škol i pedagogičtí pracovníci se snažili ze všech sil. Na druhé straně, se snahou sobě vlastní, byli žáci/studenti a jejich zákonní zástupci. Zpočátku byla situace velmi neuspokojivá. Někteří žáci se neúčastnili výuky on-line, byli i žáci, kteří byli přetěžováni, a jsou i žáci, kteří dodnes řeší následky omezeného kontaktu s vrstevníky, následky nevhodného typu výuky, změn v rodinném prostředí apod. Tato situace nejen rozevírá pomyslné vzdělanostní nůžky, ale vyžaduje po návratu do škol i zvýšenou péči pedagogů a odborníků v oboru.


Pro zapojování žáků do výuky nejen distanční je jednou z klíčových osobností ve škole třídní učitel, zvláště na druhém stupni ZŠ a střední škole. Efektivita výuky a obsahu učiva, včetně profilu absolventa na střední škole je důležitým ukazatelem. Mnohdy je při práci s tzv. problémovým žákem opomíjen um pedagogického vedení, pedagogický takt, koordinace vedení školy. Toto vše klade na školy zvýšenou pedagogickou i organizační náročnost.


Velkým přínosem jsou v posledních letech školská poradenská pracoviště (ŠPP), která zabezpečují poskytování poradenských služeb ve škole. Ve ŠPP působí zpravidla výchovný poradce (VP) a školní metodik prevence (ŠMP), kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky školy. Na funkci výchovného poradce v základní škole jsme si už za ta léta zvykli automaticky, náplň práce výchovného poradce se však za dobu uvedení této pozice do praxe výrazně změnila. Zatímco se dříve výchovný poradce věnoval především přípravě žáků a studentů na další karierní cestu, nyní se věnuje primárně práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Některé větší školy dokonce tyto pozice rozdělují na výchovného poradce a kariérového poradce. V posledním období si uvědomujeme, jak důležitá je funkce školního metodika prevence nejen pro hladký průběh vzdělávacího procesu, ale i pro bezproblémové zapojení jedince do společnosti.


Výborným počinem v rámci ŠPP je zajištění služeb školním speciálním pedagogem (ŠSP) a školním psychologem (ŠP) přímo v budově školy. Využití ŠSP a ŠP se stává pravidlem u škol s větším počtem žáků. Malotřídní školy s malým počtem žáků na tuto skutečnost teprve čekají. Snad jim bude dopřána v Operačním programu Jan Amos Komenský.


Je nutné zmínit, že ŠPP jsou metodickou pomocí nejen pro žáky, studenty, zákonné zástupce, ale především pro pedagogy na škole, ve které ŠPP působí. Členové ŠPP jsou zprostředkovatelem péče na vyšší úrovni a tou jsou školská poradenská zařízení (ŠPZ).


Poradenskou pomoc ŠPZ může využít žák nebo jeho zákonný zástupce také na základě svého uvážení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu.

V rámci ŠPP je důležité vymezit kompetence jednotlivých členů. Tito pedagogičtí pracovníci absolvovali specializační studium, které jim napomáhá k odbornosti i k orientaci v problematice. Důležité je pro každý školní rok zpracovat program poradenských služeb školy, který obsahuje plán a zaměření činnosti tohoto pracoviště ve škole. V této době – po rozvolnění protiepidemických opatření – je dobré se zaměřit na prevenci rizik školní neúspěšnosti ve spolupráci se ŠPZ a dalšími organizacemi, subjekty, které mohou být nápomocny při vzdělávacím procesu. Doporučujeme si vést seznamy žáků se SVP a zápisy z jednání zúčastněných.


Další důležitou osobou, která nemusí být kompetentním členem ŠPP, ale její funkce je v souladu s vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, je ředitelem určený pedagogický pracovník, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Praxe na školách je taková, že jsou to zpravidla výchovní poradci, ale stejně tak touto osobou může být školní speciální pedagog, případně školní psycholog, či jakýkoli pedagog pověřený ředitelem školy.


V posledním období se ve spojení s integrací cizinců do ČR taktéž hovoří o potřebě kompetentní osoby – garanta, který bude mít v kompetenci vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na české škole. Zajistil by péči pro nově příchozí žáky-cizince, zprostředkoval adaptačního koordinátora a řešil komunikaci mezi kmenovou školou žáka a pověřenou školou pro vzdělávání žáků cizinců.


Všichni pedagogičtí pracovníci podílející se na výše uváděných odborných činnostech si zaslouží velkou podporu ve škole, ocenění zákonných zástupců i odborných pracovníků ŠPZ, se kterými úzce spolupracují.  

Další články