Navýšení příplatku za třídnictví od 1 září 2021

Navýšení příplatku za třídnictví

 

Poslanci tehdy nepodpořili pozměňovací návrhy, které měly příplatky zavést do zákona o pedagogických pracovnících, a vyzvali vládu, aby výši příplatků zvedla formou nařízení. Je to pouze drobná satisfakce za neschválení novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela byla na programu schůze Poslanecké sněmovny několikrát ještě před prázdninami, ale k závěrečnému hlasování o ní nedošlo.


Příplatek za třídnictví zůstává i nadále zvláštním příplatkem. Zvláštní příplatek přísluší zaměstnanci za výkon práce v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy. Pro zvláštní příplatek také platí zásada, že zaměstnanci přísluší zvláštní příplatek jen jeden, a to ve výši, která je pro zaměstnance nejvýhodnější. Nabízelo se řešení, aby se třídnictví zohledňovalo samostatně a aby výsledná výše zvláštního příplatku byla o třídnictví navýšena, vláda však zvolila úspornější variantu. Učitelé pobírající zvláštní příplatek i z jiných důvodů, než je třídnictví, například ve speciálních školách, si na platu výrazněji polepšit nemusí.


Třídnictví vykonává třídní učitel. Pokud se budeme inspirovat jedním z pozměňovacích návrhů novely zákona o pedagogických pracovnících, tak třídní učitel je ten, kdo vyučuje v příslušné třídě, zodpovídá za vedení příslušné pedagogické dokumentace týkající se žáka a třídy, za utváření podmínek k rozvoji pozitivních sociálních vazeb mezi žáky navzájem, mezi žáky a zaměstnanci školy, spolupracuje se zákonnými zástupci a ostatními pedagogickými pracovníky a odbornými zaměstnanci školy a poskytuje žákům a zákonným zástupcům pedagogické poradenství.


V současné době může zaměstnavatel třídním učitelům určit zvláštní příplatek ve výši 500 až 1300 Kč v I. skupině prací a ve výši 750 až 2500 Kč za třídnictví ve II. skupině prací. V důvodové zprávě, která provázela návrh novely nařízení vlády, se jako vysvětlení uvádí, že vlivem legislativních změn a společenského vývoje roste míra neuropsychické zátěže, která je s výkonem prací třídního učitele spojena. S ohledem na skutečnost, že se práce třídního učitele obtížně srovnávají s ostatními pracemi oceňovanými zvláštním příplatkem, vyčlenila vláda oblast třídnictví do samostatné skupiny prací s odlišnou mírou zvláštní neuropsychické zátěže. Výše příplatku činí nově 1500 až 3000 Kč měsíčně.


Jak tuto změnu prakticky realizovat? Ředitelé škol musí provést revizi vnitřního platového předpisu, který definuje jasné podmínky poskytování zvláštního příplatku za třídnictví. Víme, že vnitřní platový předpis nemůže přepisovat z právního předpisu rozpětí. To je identifikováno kontrolními orgány jako diskriminační ujednání, protože umožňuje zaměstnavatelům přiznat konkrétní výši zvláštního příplatku libovolně. Ředitel zkontroluje, zda výše částek přiznávaných za třídnictví není pod minimální hranicí určenou novelou nařízení vlády (1500 Kč). Pokud ano, pak provede aktualizaci vnitřního platového předpisu a upraví výši částek, které za třídnictví přísluší. Nastavené podmínky měnit nemusí.


Pokud v organizaci pracuje odborová organizace, ředitel s ní projedná změnu vnitřního platového předpisu. Podle ustanovení § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu. Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vhodným obdobím je přípravný týden před zahájením školního roku 2021/2022. 


Nezapomínejme, že vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti.


V návaznosti na vydání novelizované podoby vnitřního platového předpisu vyhotoví zaměstnavatel nové platové výměry s upravenou výší částky zvláštního příplatku. Podrobnosti k platovému výměru nalezneme v ustanovení § 136 zákoníku práce. Z citovaného ustanovení vyplývá, že dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Prakticky to znamená, že nový platový výměr by měl třídní učitel obdržet nejpozději 1. 9. 2021.


Pokud práce třídního učitele vykonává i ředitel školy, je třeba upozornit zřizovatele na potřebu vydání nového platového výměru, a to zejména v případech, kdy dosud práci třídního učitele ředitel nevykonával a příplatek bude určen jako nová složka jeho platu. Jinak lze předpokládat, že zřizovatel změny právních předpisů sleduje a projedná v radě vydání nového platového výměru.


Pokud jsou stávající vyplácené příplatky za třídnictví ve výši stanoveného rozpětí i po novelizaci nařízení vlády, nemusí dojít k jejich úpravě. Tato možnost však může nastat pouze v případě příplatku za třídnictví v dosavadní II. skupině prací, kde je stávající rozpětí 750 až 2500 Kč.


Na závěr chceme upozornit, že vláda považuje návrh novely nařízení vlády za rozpočtově zajištěný, neboť v rámci zvyšování platů pedagogických pracovníků v roce 2021 o 9 % bylo se zvýšením příplatků za práce třídního učitele již počítáno. Do normativů pro ostatní nárokové složky platu pedagogů v těchto školách bylo pro rok 2021 promítnuto zvýšení o 1500 Kč měsíčně na jednoho pedagoga. Znamená to, že navýšení příplatků za třídnictví musí ředitelé škol zrealizovat v rámci již schváleného rozpočtu svých škol.

Další články