Navazujeme nová partnerství

paní ředitelka

 

Možná vám neuniklo, že pedagogové a instituce pohybující se v oblasti vzdělávání budou mít od letošního roku další motivaci ke kvalitní práci. Začátkem února jsme totiž vyhlásili soutěž o ocenění s neotřelým názvem Zlatý tahák v kategoriích pedagogický a institucionální leadership, které chceme pod záštitou náměstka hejtmana Jiřího Nantla udělovat osobnostem, které jdou osobním příkladem a institucím, typicky zřizovatelům škol, a školských zařízení či školským radám. Nejedná se tedy o anketu o nejoblíbenějšího učitele, ale o ocenění, kterým chceme upozornit na význam kvality pedagogického a institucionálního leadershipu, vyzdvihnout příklady dobré praxe a povzbudit jejich další šíření. I díky této ceně chceme také podnítit diskusi o kvalitních aktivitách v regionálním školství. Podrobnosti včetně všech kritérií, jejichž splnění bude u nominantů posuzovat Odborná rada VIM, se dočtete v článku uvnitř zpravodaje.

 

Aniž bychom věděli, jak dramaticky bude vrcholit situace na Ukrajině, která aktuálně ovlivňuje i vztahy na některých školách, tematickou páteří třetího čísla našeho zpravodaje tvoří články shrnující důležitost prevence rizikového chování a práce metodiků prevence, která je v této době zvlášť významná, a také důležitost existence školských poradenských zařízení, která přispívají k vylepšení sociálního klimatu školy, především posílení pozitivních vztahů mezi všemi zainteresovanými subjekty školy, rozšíření oblasti primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.


Dozvíte se také, že klademe důraz na spolupráci s partnery, již pozitivně ovlivňují oblast vzdělávání a wellbeing dětí, žáků a studentů. Prostor ve zpravodaji proto věnujeme rozhovoru s výkonným ředitelem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), celosvětově rozšířenému programu neformálního vzdělávání zaměřeného na osobní rozvoj dětí a mládeže. Národní centrum DofE podepsalo v loňském roce s Jihomoravským krajem memorandum o spolupráci a v tyto dny činí první kroky na podporu dobrovolnictví účastníků DofE v rámci integrace mladých i pomoci v humanitárních organizacích.

 

Protože stojíme na prahu nového programového období 2021–2027, rádi bychom vám kromě výstupů realizovaného projektu Implementace Krajského akčního plánu II představili i naše Oddělení projektové podpory, které vám bude přinášet informace o nových výzvách s relevancí pro oblast školství, pořádat semináře zaměřené na konkrétní dotační možnosti, anebo poskytovat konzultace k vašim projektovým záměrů. 

 

Ani tentokrát jsme nezapomněli na informace o našich nejbližších vzdělávacích akcích o nabídce našich outdoorových aktivit. Kompletní výčet najdete především na našich webových stránkách. 

 

Věřím, že i tento náš zpravodaj stojí za přečtení, a doufám, že nám zachováte i nadále přízeň. Přeji krásné a klidné jaro.

Další články