Inkluzivní profesní excelence

Cometa

 

Denně toto místo navštíví stovky lidí včetně dětí, teenagerů, pedagogů, kvalifikovaných odborníků, dobrovolníků i podporovatelů. A tak jsme do Comety, kde jsou potřeby dítěte na prvním místě, zavítali i my. A i když je toto místo lepší vidět, než o něm mluvit, protože jsou některé zkušenosti nepřenositelné, rádi bychom s vámi excelenci Comety, zatím alespoň touto formou, sdíleli.


Vzdělávací kontext, ve kterém Cometa působí


V Itálii, podobně jako v jiných státech, se mnoho dětí a mladých lidí potýká s problémy s učením. Často je příčina v prostředí, ve kterém žijí a které jim plně neumožňuje projevit svůj potenciál. Mnozí přicházejí ze zemí třetího světa, někteří žijí v podmínkách ekonomické chudoby. Jsou to zranitelné děti, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že předčasně opustí školu (Como je druhou provincií v Lombardii, kde ke školní docházce nedochází v průměru 12% dětí, přičemž 14,3% mladých lidí opouští střední školu před jejím dokončením), což zvyšuje už tak vysoké procento mladých lidí (téměř 30% ve věku 20 až 34 let), kteří se nevzdělávají ani nepracují.


Cometa roste spolu s potřebami dětí


„Město ve městě“, jak se také dnes areálu Comety přezdívá, vzniklo z polorozbořených domů, ze kterých dvě zakládající rodiny, Innocente a Marina, Erasmo a Serena, postupně vybudovaly fascinující a inspirativní místo k životu, kde děti a mladí lidé ve vážném ohrožení nebo předčasně končící školní docházku vyrůstají, studují a učí se novým zkušenostem.  Přitom žádný koncept nebyl  předem stanoven, vše bylo a je podřízeno potřebám – nejprve jednoho dítětě, postupně dalších dětí. 
V současné době podporuje sdružení Cometa v součinnosti se sociálními službami a týmem odborníků asi 60 pěstounských rodin, a to v průběhu celého procesu pěstounské péče. Tam, kde je to možné, pomáhá i původním rodinám odebraných nezletilých dětí s cílem usnadnit jejich návrat zpět do rodin. Sdružení také pořádá přípravné kurzy pro pěstounskou péči za podpory odborníků (psychologů, psychoterapeutů, právních poradců, sociálních pracovníků a vychovatelů).


Pro děti s poruchami učení byly zřízeny služby, kde multidisciplinární tým, zahrnující zdravotníky, komunikační specialisty a logopedy, nabízí personalizovanou pomoc každému dítěti s cílem usnadnit jeho vzdělávací cestu. Každý den po vyučování najde v Cometě asi stovka dětí a mladých lidí tým vychovatelů a učitelů, se kterými mohou po škole dělat domácí úkoly, učit se, ale také provozovat různé kulturní a sportovní aktivity. 


Cometa dále realizuje odbornou přípravu mladých lidí. Provozuje střední odbornou školu s obory kuchař, číšník, cukrář, truhlář a textilní návrhář, dále vyšší odbornou školu zaměřenou na management turismu. Získávání odborných dovedností podporuje prostřednictvím praktické výuky ve svých zařízeních, dále prostřednictvím workshopů, stáží a praxí ve firmách.

 

Obory staví v Cometě tak, aby mohli mladí lidé projevit svoji jedinečnost, přičemž se dbá na vysokou kvalitu. Každý jedinec vnáší do své práce něco svého. Vznikají tak velmi kvalitní, originální výrobky, o které je velký zájem a výroba je tak většinou na zakázku pro konkrétní dodavatele.


Samozřejmostí je kariérové poradenství, které má za cíl podporovat studenty při přechodu ze školy do zaměstnání  a povzbuzovat je nejen k odpovědnosti, ale také podporovat je v uvědomění si svých dovedností a schopností. Sdružení nabízí také celou řadu iniciativ týkajících se podpory dospívajících k rodičovství a péči o rodinné vazby. 


Díky své činnosti se daří zamezit předčasnému ukončování studia a nezaměstnanosti. Řada ze studentů má již před dokončením studia nalezenou práci nebo pokračuje ve studiu na jiné škole. Další průzkum probíhá po 3 a 5 letech od absolvování, kdy má 80 - 90% absolventů práci. Do 6 let po absolvování má 92% práci. Pouze 8% se z důvodu těžké osobní situace nepodařilo práci najít.

 

Student Cometa


A v čem tkví úspěch Comety?


Samotná myšlenka Comety, jejíž světlo má ukazovat cestu, stojí na pěti pilířích - přijetí, inkluzivní excelenci, hodnotách, kráse a sdílení. Myšlenka přijetí znamená schopnost přijímat ty výzvy, které realita přináší. Je vtělena do přístupu k jednotlivým dětem, které mají často za sebou velmi špatné zkušenosti, ať už se jedná o děti uprchlíků plavících se na člunech do Evropy, opuštěné děti, děti žijící v podmínkách chudoby, nebo děti, pro které by nemít žádné rodinné zázemí bylo lepší, než zkušenosti, se kterými do Comety přicházejí.


Základní princip inkluzivní excelence je založen na zdůrazňování jedinečnosti každého dítěte. Nespočívá ve výkonu, ale v tom, že každý člověk má v sobě nějakou excelenci. Jde o to ji objevovat, ne mu ji zvenčí vnucovat.  Všichni se proto v Cometě snaží podporovat schopnosti a talent každého jednotlivce. Každý se cítí být oceňován. Tím získává sebevědomí a zároveň se učí.


Protože formování osobností ovlivňují také různé faktory vnějšího prostředí, je prostředí Comety stvořené k výchově k hodnotám. Na každém kroku se zde setkáte s věcmi, které již neplní starý účel, přitom jsou díky kreativním nápadům a úpravám dál smysluplně využity. Děti k výchově k hodnotám však vede i samotné prostředí. Například prostory pro doučování a volnočasové aktivity jsou laděné jako místnosti, kde bydlí rodina, ke které jakoby děti přicházely na návštěvu.  A i když se zde každé odpoledne sejde až 150 dětí, nikdo by na nábytku ani zdech nepoznal, že toto zařízení je zde již téměř dvacet let. To stejné platí i o interiéru a exteriéru dalších budov. Vše vede k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje a úcty k životu ve všech jeho formách.


Čtvrtým pilířem, na kterém stojí myšlenka Comety, je krása. Krásné a spořádané místo, které vzniklo z iniciativy rodin a dalších příznivců, jež se postupem času zapojili, nabízí životní kontext plný příležitostí k podpoře rozvoje a harmonickému růstu dětí a mladých lidí. Důraz na krásné a tím i stimulující prostředí, které  pomáhá dětem a mladým lidem s jejich integrací a podporou jejich vzdělávání, je zřetelný všude. Návštěvníky zaujme areál zahrnující zrekonstruované budovy, kde žijí pěstounské rodiny s dětmi, moderní prostory školy, učňovskou restauraci a multifunkční prostory pro pořádání akcí, workshopů, učňovský bar, cukrárnu a služby na podporu sportovních aktivit. Nechybí ani kaple.


Kouzlo prostředí umocňuje půvabná zahrada, kde lze nalézt místo k odpočinku, sportovním i volnočasovým aktivitám. V blízkosti areálu je také nová – díky spolupráci s firmami špičkově vybavená – dílna sloužící pro praktickou výuku jednotlivých učňovských oborů. Přímo u jezera se nachází vyšší odborná škola zaměřená na turistický management a učňovská kavárna. Vše je čisté, udržované a děti i mládež k tomu přispívají.


Posledním pilířem je sdílení. Více než 60 pěstounských rodin a přátel sdílí své dovedností a znalosti s výchovou dětí. Mohou využít odbornou podporu při řešení různých výchovných problémů, nebo také individuální a skupinový poslechový prostor, ve kterém lze klást otázky a diskutovat.  Sdílení hraje také důležitou roli i v rámci vzdělávání, výzkumu a inovací. Cometa pořádá celou řadu odborných konferencí, kde sdílí svoje zkušenosti a zároveň hledá nové spolupracující partnery.


Centrum excelence


Evropskou komisí byla Cometa vybrána jako jedno z pěti center excelence v Evropě v oblasti kvality odborného vzdělávání a jako jediná se zvláštním důrazem na inkluzi. V rámci tohoto projektu je plánováno založení akademie pro vzdělávání pedagogických pracovníků, díky níž bude svoje zkušenosti předávat dál a tím šířit světlo, které je hodné následování. Toto inspirující místo rozhodně stojí za návštěvu.

Další články