Adaptační aktivity pro děti z Ukrajiny – výzvy vyhlášeny

Děti

 

Začátkem dubna vyhlásilo MŠMT dvě výzvy na podporu adaptačních aktivit pro děti cizince migrující z Ukrajiny – osoby, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

 

Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 je určena na intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka konané v období od 1. 4. do 31. 8. 2022. Účelem dotace je zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka. Jazykový kurz je blok 80 vyučovacích hodin pro skupinu 4–10 dětí ve věku od 14 do 18 let, který je realizován mimo školní vyučování v rozsahu 2–4 hodiny denně, minimálně 4 dny v týdnu. Oprávněným žadatelem v této výzvě jsou i právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku.

 

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 podporuje volnočasové adaptační skupiny pro děti od 3 do 15 let, které pobývají v České republice. Adaptační skupiny budou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem, rozvoj jazykových dovedností, adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí. Bude se jednat vždy o blok minimálně 20 hodin volnočasových aktivit realizovaných po dobu 5 po sobě jdoucích pracovních dní, a to v období od 1. 4. do 31. 8. 2022. Výzva podrobně specifikuje tři typy aktivit, které mohou být realizovány:

  • Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku
  • Aktivita B – Adaptační volnočasové skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku
  • Aktivita C – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 15 let věku organizované obcemi I. a II. typu

 

Oprávněným žadatelem u aktivit A a B jsou mimo jiné i právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku.

 

Žádosti se vyplňují v elektronickém systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. V obou výzvách musí být žádosti podány nejpozději do 31. 5. 2022. Výzvy najdete na https://www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/.

Další články