Finanční řízení škol - Mgr. Pavel Zeman

AK04866 I Brno a okolí I I 1 200 Kč
Cílem tohoto semináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se finančního řízení příspěvkové organizace a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho vyplývajícími sankcemi.
Podrobnější informace
Obsah: -základní legislativa finančního řízení -základní ekonomické pojmy – majetek školy, aktiva, pasíva, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, zisk a ztráta, odpisy, rezervy, -škola jako příspěvková organizace, hlavní a doplňková činnost, vícezdrojové financování -finanční řízení a kontrolní činnost ředitele školy, fungování vnitřního kontrolního systému -manažerské účetnictví -principy odměňování zaměstnanců, vedení personální agendy -hospodářský výsledek a fondy p.o -vnitřní předpisy
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Základní umělecké školy
Gymnázia
Střední odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Vyšší odborné školy
Akreditace
MSMT-34553/2019-1-1134
Rozsah hodin
6hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Ing. Dagmar Simandelová
Lektor
Mgr. Pavel Zeman

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?