Studium pro ředitele škol a školských zařízení

AK04557 I Brno a okolí I I 14 000 Kč
Vzdělávacím programem „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení. Absolvováním tohoto akreditovaného vzdělávacího programu splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak ukládá § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT, je organizován v 6 modulech s rozsahem 104 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium. Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů, zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací program je v souladu se Standardy studia pro ředitele škol a školských zařízení.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Ostatní
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Školní jídelny
Akreditace
MSMT-1159/2020-2-157
Rozsah hodin
124hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Naďa Zhořová
Lektor
Mgr. Miroslav Hanzelka, JUDr. Hana Poláková, PaedDr. Zdeněk Souček

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?